home İlginç Bilgiler Mühendislik ve Mühendisliğin Tarihsel Gelişimi

Mühendislik ve Mühendisliğin Tarihsel Gelişimi

Mühendislik ve Mühendisliğin Tarihsel Gelişimi bu yazımızda bulabilirsiniz.Mühendislik, fizik, matematik ve tabiat yasalarını baz alarak, bu yasalarla yaratıcılığın birleşmesi neticesi, bir meselenin üstesinden gelmek, bir zorluğu kolaylaştırmak ve toplumsal gelişimi ve terakkiyi sağlamak emeliyle ortaya konulan çalışmaların bütündür.

Mühendis ise kısaca, mühendislikle alakadar olan, mühendislik işini icra eden kişi anlamına gelen mesleksel unvandır.Diğer taraftan mühendis kelimesi Türk Dil Müessesesi sözlüğünde, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse olarak dile getirilmektedir. Mühendis sözcüğü dilimize Arapça “hendese” kökünden türemiş olup “matematik kullanan, arazi ölçen” mananındadır. İngilizce engineer sözcüğünün orijini ise “engine” ve “ingeneous” olduğu ve Latince yaratmak mananına gelen “in generare” sözcüğünden geldiği düşünülmektedir.

Mühendislik Biliminin Doğumu ve Tarihsel Gelişimi

Mühendislik bilimi ne vakit ortaya çıkmıştır? Bu suali; insanoğlunun doğuşu ile eş vakitli olarak ortaya çıkmıştır şeklinde cevap verebilir. Zira ilk çağlardan itibaren, insanoğlu beslenme, barınma, savunma gibi hayati ihtiyaçlarını karşılamak emeliyle çeşitli alet ve gereçlerden (kazma, ok, vs.) yararlanmışlardır. Bu aletler is çok kolay olsa bile mühendislik ürünü olarak sayılabilir. Başka bir deyişle ilk insanlar bu arada ilk mühendislerdir. Bu sebeplerden dolayı, mühendisliğin insanoğlu ile yaşıt olduğu düşünülebilir.

Tarihin akışı ile insan medeniyetinin dünya üzerindeki gelişimine paralel olarak mühendislik biliminde de ilerleme yaşanmıştır. M.Ö 3000 senelerinden itibaren basit araçlar yerlerini daha karmaşık ve yararlı alet ve gereçlere bırakmıştır. Bu ilerleyişe piramitlerin inşasını, su değirmenlerini ve gemilerin yapımını örnek olarak gösterebiliriz. Bu gelişime bilhassa Daha önceki Yunan ve Mısır medeniyetlerinin katkısı ehemmiyetli ölçüdedir. Bu medeniyetlerden Daha önceki Yunan toplumunda var olan özgür düşünce ortamı diğer bilim dallarının olduğu gibi mühendisliğinde gelişimine ehemmiyetli ölçüde katkı sağlamıştır.

Mühendislik bilimi asıl olarak atılımını, 1300’lü senelerden itibaren ortaya çıkan Rönesans ile yaşamıştır. Rönensans’ı çağdaş mühendisliğin doğuşu olarak gösterebiliriz. O dönemin Avrupası’nda teknik konularda ivme kazanılmıştır.

Yeniden zamanın bilim insanlarından Galileo Galilei ve Leonardo da Vinci mühendislik alanında çeşitli çalışmalara imzalamışlardır.

Rönesans dönemi ve zaman içinde gerçekleştirilen çalışmalar temel alınarak, modern mühendislik çalışmaları, kendi tarihindeki en ehemmiyetli sıçrayışlardan birini Endüstri Devriminde yaşamıştır. Özellikle 1763’te mühendis James Watt’ın buhar makinesini buluşu ve endüstriyel alandaki makineleşme insanoğluna yeni bir yazgı çizmiştir. Makineleşen endüstri aynı zamanda mühendislik biliminin gelişmesine de ehemmiyetli katkıda bulunmuştur. Bu dönemde buluş bir diğer ehemmiyetli mühendislik ürününe Graham Bell’in telefonu buluşunu (1876) örnek olarak verebiliriz.

Mühendislik bilimi bilgisayar devrinin başlangıcına kadar daimi olarak, gerek devlet çalışmaları gerek ferdi çalışmalar neticesi gelişimine devam etmiştir. Ve mühendislik bir diğer sıçrayışını ise bilgisayarın icadı ile yaşamıştır. Öyle ki bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi yeni alt dallar ortaya çıkmıştır.

Son zamanlarda Mühendislik

Son zamanlarda mühendislik biliminde günaşırı bir ilerleme söz konusudur. Öyle ki mühendislik bir çok dala ayrılmıştır. Bugün; makine, elektrik, inşaat, bilgisayar, kimya, uçak-uzay mühendislikleri olmak üzere altı ana mühendislik grubu vardır.

İnsanın varoluşundan günümüze kadar mühendislik bilimi uzun bir yol katetmiştir. Toplumların refah düzeyinin ilerlemesinde en ehemmiyetli etmenlerden olan mühendislik bilimine, ülkelerce verilen destek de gün geçtikçe artmaktadır ve mühendislik, tarihteki yoluna son hızıyla devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir